Przekrzywienie powidoku przy ruchach oka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Przy przejściu z jednego położenia drugo- lub trzeciorzędnego w inne drugo- lub trzeciorzędne, osie obrotu zupełnie się zmieniają i stosunki działania poszczególnych grup mięśniowych stają się bardzo zawile. Odnośnie do przejścia z położenia pierwszorzędnego w drugo- lub trzecio- obowiązuje prawo Listinga, stwierdzone przez Doydersa i Helmhola, mianowicie iż oko wszystkie swoje ruchy wykonuje w ten sposób, że Oś obrotu jest zawsze prostopadła tak do pierwotnego, jak również do nowego kierunku osi widzenia. Dla stwierdzenia powyższego prawa może nam posłużyć następujące doświadczenie : znaczymy n pionowej, białej ścianie na wysokości oka znak farbą wodną, w postaci krzyża o jednem ramieniu pionowem, poziomem. Po należytem ustaleniu głowy takiem, ażeby oczy znajdowały się w położeniu pierwszorzędnem, wywołujemy przez chwilowe wpatrywanie się powidok ujemny tego krzyża. Gdy następnie w konywarny ruch okiem w kierunku poziomym albo w pionowym a zatem w kierunku ramion krzyża, wtedy powidok przesunie się z położenia p do położenia albo s, , zachowując niezmienioną postać krzyża. Jeżeli natomiast przeniesiemy spojrzenie na punkt t, wtedy ramiona krzyża ułożą się skośnie tworząc kształty zarówno z liniami pionowemi, jak z liniami poziomemi, któreśmy, dla łatwiejszej oryentacyi, nakreślili na ścianie. Zachowanie prostokątnego kształtu krzyża przy przejściach położenia pierwszorzędnego w jakiekolwiek położenie drugorzędne dowodzi, że obrót oka odbywa się tu w myśl prawa Listinga dookoła osi pionowej, względnie poziomej, ale w każdym wypadku prostopadłej do pierwotnego i do nowego kierunku osi widzenia. Pochylenie ramion krzyża przy przejściu z pierwszorzędnego do  trzeciorzędnego położenia przemawiałoby na pozór za tem, że ten ruch oka nie podlega prawu Listinga, lecz, że oko wykonywa przytem także obrót dookoła swej osi widzenia (mouvement de roue), jak to przypuszczał Donders, Helmholtz jednak wykazał, że jeżeli wyrysujemy krzyż prostokątny,. ale pochylony ramionami tak, jak wskazują w punkcie p linie kropkowane. wtedy powidok ruchem oka przeniesiony w położenie t, albo w inne 100łożenie trzeciorzędne, zatrzymuje kształt ściśle prostokątny. Wynika z tego, że i przy tych ruchach oś zachowuje kierunek prostopadły do płaszczyzny obrotu. Przekrzywienie powidoku przy ruchach oka, które odbywają się w kierunkach skośnych do ramion krzyża, tłumaczymy sobie rzutem figury prostokątnej na płaszczyznę, która nie jest prostopadłą do linii widzenia, Istotnie, jeżeli zamiast na płaskiej ścianie, umieścimy znak krzyża środku wklęsłej półkuli, a oko ustawimy w geometrycznym środku tej półkuli, wtedy każdorazowy kierunek osi widzenia, promieniem tej półkuli, będzie prostopadłym do danego punktu jej powierzchni. W tych warunkach powidok krzyża, jak wskazuje rycina, dozna wprawdzie w skośnych położeniach trzeciorzędnych pochylenia w całości, ale we wszystkich położeniach zachowa kształt prostokątny. [podobne: fosfeny, oxycort cena, choroba menetriera ]

Comments (0)

Ból podbrzusza i swędzenie odbytu

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Botox[…]

Witam ,choruje już 12 lat 

Article marked with the noticed of: sprzęt rehabilitacyjny[…]

Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

[..] Cytowany fragment: szpatułka laryngologiczna[…]

Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

Powiązane tematy z artykułem: choroba menetriera fosfeny oxycort cena