Wrażenia barwne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Dalszym faktem, który, jeśli sama rzecz nie stanowi dowodu, to przynajmniej silnie przemawia za twierdzeniem Kriesa, że w pręcikach odbywa się czynność adaptacyi. Zmiany, jakim ulega wpływem światła czerwień wzrokowa, mianowicie jej rozkład i odbarwieni na świetle, a odtwarzanie się w ciemności. Wiemy już, że czerwień znajduje się tylko w pręcikach, mianowicie w ich zewnętrznych członach. Trudno istotnie nie widzieć w tem pewnego związku i przyjmować tylko zbieg okoliczności, toteż mimo woli nasuwa się przypuszczenie, że i czerwień wzrokowa gra pewną rolę w adaptacyi siatkówki. Dalszym ważnym argumentem są także dane z anatomii i z fizyologii porównawczej. Read the rest of this entry »

Krzywa obniżania się wrażliwości oka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Badanie stopnia wrażliwości tj. określanie progu wrażliwości świetlnej w krótkich odstępach czasu, po pogrążeniu oka w zupełnej ciemności, pozwala nam a wykreślenie krzywej stopniowego wzrastania adaptacyi. Z licznych badań w tym kierunku przeprowadzonych wynika, że krzywa ta w ciągu pierwszych 10 minut wznosi się powoli, w ciągu następnych 20—30 minut wspina się stromo ku górze i dochodzi prawie do swego szczytu, poczem przez dalsze 1/2 godziny cokolwiek się jeszcze podnosi i mniej więcej w 60—70 minut od chwili rozpoczęcia doświadczenia zatrzymuje się na stałej i największej wysokości. Wzrost pobudliwości na szczycie adaptacyi jest bardzo znaczny, ale różnice osobnicze w tym względzie wahają sie bardzo szerokich granicach. I tak wedle pomiarów Pipera pobudliwość siatkówki zaadaptowanej może być 800—1000 razy od tej pobudliwości, jaką ona posiada w rozproszonem świetle dziennem. Read the rest of this entry »

Adaptacya siatkówki

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Promienie nie wywołują wrażenia światła w oku i są wogóle niewidzialne. Co do fizyologicznego działania promieni radium na narząd wzroku, to wiadomo z doświadczeń Londona, Greeffa, Andersona i innych, że oko pogrążone w zupełnej ciemności za zbliżeniem odpowiedniej ilości radu czy to do zamkniętych powiek, czy nawet do wierzchu głowy lub do potylicy, doznaje wrażenia nieokreślonej jasności. Osoby ociemniałe, posiadające samo tylko poczucie światła, doznają w tych warunkach takiego samego wrażenia jasności. jak osoby widzące. Usiłowano za pomocą promieni radium umożliwić ludziom, dotkniętym postępującym zanikiem nerwów wzrokowych, widzenie świetlnych znaków na fluoryzującym ekranie. Read the rest of this entry »

Wrażenia świetlne pod wpływem bodźców nieswoistych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Oprócz światła obiektywnego cały szereg innych bodźców może także wywołuje czucia świetlne, jak n. p. działanie mechaniczne (ucisk, uderz podrażnienie prądem elektrycznym). Wszelkie tego rodzaju nieswoiste bodźce nie mogą oczywiście wytwarzać w oku wyraźnych obrazów, lecz dają tylko nieokreślone wrażenie jasności i blasku, lub co najwyżej wrażenie plam, smug lub kręgów świetlnych. Najłatwiej wywołać takie wrażenia świetlne przez uciskanie tępem a twardem bocznej powierzchni gałki ocznej, w okolicy żównika, szczególnie przy zamkniętych oczach lub w zupełnej ciemności. Read the rest of this entry »

Teoria poczucia barw

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Young (1807), a następnie Helmholtz (1852) dla w jaśnienia powstawania w siatkówce tak wielkiej ilości różnych wrażeń barwnych, przyjęli hypotezę trzech barw zasadniczych, mianowicie czerwonej, zielonej i fiołkowej, które odpowiadają najdłuższym, średnim i najkrótszym falom promieni widzialnego widma. Poruszyli oni istnienie w siatkówce trzech rodzajów zakończeń nerwowych, połączonych osobnemi włóknami Jeden rodzaj tych zakończeń posiada, wedle Younga wrażliwość tylko na barwę, drugi na zieloną, trzeci na fiołkową. W ten sposób zostałoby wyjaśnione odczuwanie tych trzech barw zasadniczych. Równoczesne podrażnienie zakończeń odczuwających światło czerwone i zakończeń wrażliwych na światło zielone dawałoby wrażenie barwy żółtej. Tak samo przez równoczesne zadrażnienie zakończeń drugiego i trzeciego rodzaju powstawałoby wrażenie barwy błękitnej. Read the rest of this entry »

Kontrasty barwne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Kontrasty barwne opisywał już Leonardo da Vinci (1519). Rozróżniamy kontrasty następowe i współczesne. Jeśli po pewnem wrażeniu barwnem następuje bezpośrednio inne wrażenie barwne, to to ostatnie ulega pod wpływem pierwszego pewnej zmianie. Barwa wydaje się nam inną, niż w zwyczajnych warunkach. I tak n. Read the rest of this entry »

Powłoki barwne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Jak z badań Kunzego, Parinauda, Kriesa i inych wynika, odczuwaniem barw obarczone są tylko czopki. Toteż środek siatkówki, mianowicie Love centralis, posiada tę zdolność w najwyższym stopniu. Badania eretryczne za pomocą znaków kolorów, tak, że poza granicą dla barwy żółtej istnieje w polu widzenia pas obwodowy, w obrębie którego panuje w stanie fizyologicznym zupełna ślepota barwna. To stopniowe zanikanie wrażliwości na barwy w coraz to bardziej obwodowych częściach siatkówki, pozostaje w zgodzie z twierdzeniem, że siedliskiem tej wrażliwości są czopki, gdyż istotnie liczba czopków od środka ku krańcom siatkówki coraz bardziej maleje. Jeśli przyzwyczaiwszy wzrok do ciemności, a zatem okiem zaadaptowanem, spojrzymy na jasny przedmiot barwny i po krótki em wpatrywaniu się weń zamkniemy oczy i zasłonimy rękoma, aby je lepiej przed dostaniem się światła zabezpieczyć: to zauważymy w pierwszej chwili nieokreślone, chaotyczne wrażenia świetlne, z których natychmiast wyłania się obraz przedmiotu w niezmienionej barwie. Read the rest of this entry »

Wrażenie światła białego

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Wrażenie światła białego może być, jak to wynika z powyższych uwag, wywołane zarówno przez równoczesne działanie jakiejkolwiek pary barw dopełniających, albo dowolnej ilości takich par, albo wreszcie przez zmieszanie wszystkich barw widma. Jak wspomniano wyżej oko w każdym z tych wypadków odnosi jednakowe wrażenie barwy białej. Widać z tego, że nie posiada ono zdolności wyróżniania składników światła białego i tem wlaśnie narząd wzroku różni się od narządu słuchu, który obdarzony jest zdolnością do analizy dźwiękowej, t. j. z mieszaniny tonów jest w stanie wyróżnić poszczególne tony. Read the rest of this entry »

Promienie barwne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Wrażenie barwne jakie w tych warunkach odbieramy, jest wite wypadkową równoczesnego działania promieni różnych kategoryi. O ile w mieszaninie tych promieni przeważają promienie pewnej długości fali, wrażenie będzie mniej lub więcej zbliżone do wrażenia wysyconej, jednorodnej barwy Widmowej. Im większa jest przymieszka rozmaitych innych promieni, tem barwa jest mniej wysycona. czyli, jak się wyrażamy, blada n. p. Read the rest of this entry »

Mięśnie oczne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Mięśnie oczne zewnętrzne dzielimy zazwyczaj na trzy pary antagonistów; 1-szą parę stanowią mięśnie proste: wewnętrzny i zewnętrzny, II-gą mięśnie proste: górny i dolny, III-eią mięśnie skośne: górny i dolny. Ściśle biorąc antagonizm tych par mięśniowych nie jest dokładny, bo w takim razie mięśnie każdej pary musiałyby działać na jedną wspólną oś obrotu. Tymczasem kierunek osi dla poszczególnych mięśni każdej pary jest cokolwiek odmienny. Różnice jednak są tu tak nieznaczne, że możemy je bez szkody pominąć, Dla każdego mięśnia istnieje tak zw. płaszczyzna obrotu. Read the rest of this entry »