Alektynib w porównaniu z kryzotynibem w nieleczonym niedrobnokomórkowym raku płuc z dodatnim wynikiem testu ALK cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Inne punkty końcowe to czas trwania odpowiedzi, szybkość odpowiedzi OUN, czas trwania odpowiedzi OUN i bezpieczeństwo. Wszystkie punkty końcowe OUN zostały ocenione przez niezależny komitet ds. Przeglądu. Definicje punktów końcowych podano w dodatkowym dodatku. Leczenie kontynuowano do czasu progresji choroby, niedopuszczalnych efektów toksycznych, wycofania zgody lub zgonu. Read the rest of this entry »

Aspiryna versus Placebo w ciążach wysokiego ryzyka dla przedwczesnego stanu przedrzucawkowego cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Kontrola jakości została zastosowana w celu uzyskania spójności pomiaru biomarkerów w ośrodkach badawczych. Kontrola jakości badań przesiewowych i weryfikacji przestrzegania protokołu została przeprowadzona przez University College London Comprehensive Clinical Trials Unit. Kryteria włączenia do badania były następujące: wiek 18 lat lub więcej, ciąża pojedyncza, żywy płód w czasie, gdy skanowanie było wykonywane od 11 do 13 tygodnia ciąży, oraz wysokie ryzyko (> na 100) w przypadku wcześniaków przedrzucawkowych zgodnie z algorytmem przesiewowym. Kryteria wykluczenia były następujące: stan nieprzytomny lub ciężko chory, trudności w uczeniu się lub poważna choroba psychiczna, poważne nieprawidłowości w rozwoju płodu stwierdzone w czasie przeprowadzania skanowania w 11 do 13 tygodnia ciąży, regularne leczenie aspiryną w ciągu 28 dni przed badaniem przesiewowym, zaburzenie krwawienia takie jak choroba von Willebranda, owrzodzenie trawienne, nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, długotrwałe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych i udział w innym badaniu na obecność narkotyków w ciągu 28 dni przed badaniem przesiewowym. Potencjalni uczestnicy badania otrzymali pisemną informację o badaniu, a ci, którzy zgodzili się wziąć udział, wyrazili pisemną świadomą zgodę. Read the rest of this entry »

Aspiryna versus Placebo w ciążach wysokiego ryzyka dla przedwczesnego stanu przedrzucawkowego

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Wczesny stan przedrzucawkowy jest ważną przyczyną śmierci i powikłań matek i okołoporodowych. Nie ma pewności, czy przyjmowanie aspiryny w niskich dawkach podczas ciąży zmniejsza ryzyko przedrzucawkowego stanu przedrzucawkowego. Metody
W tym wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, losowo przydzielono 1776 kobietom z ciążami pojedynczymi, u których występowało wysokie ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego w celu podania aspirynę w dawce 150 mg na dobę lub placebo z 11 do 14 tygodni leczenia. ciąży do 36 tygodnia ciąży. Pierwszorzędowym rezultatem było podanie stanu przedrzucawkowego przed 37 tygodniem ciąży. Read the rest of this entry »

Abirateron plus Prednison w przerzutowym, kastrowym raku prostaty ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Podstawową statystyczną metodą porównywania punktów końcowych czasu do zdarzenia był test stratyfikacji log-rank według czynników stratyfikacji. Model proporcjonalnych hazardów Coxa zastosowano do oszacowania współczynnika hazardu i związanego z nim 95% przedziału ufności. Wyniki
Pacjenci i zabiegi
W sumie 1199 pacjentów poddano randomizacji od 12 lutego 2013 r., Do 11 grudnia 2014 r. Z tych pacjentów 597 zostało przydzielonych do grupy abirateronu, a 602 do grupy placebo (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Read the rest of this entry »