Podstawowa insulina i układ sercowo-naczyniowy i inne wyniki w cukrzycy AD 8

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-02-2019

0

Okres próbny dłuższy niż 6 lat, wysoki wskaźnik obserwacji i przestrzegania leczenia, duża liczba wyników sercowo-naczyniowych oraz prospektywne zbieranie i ocenianie tych wyników zapewniły wystarczającą moc do wykrycia klinicznie ważnego krótkoterminowego lub średnio-zaawansowanego. termin efekt sercowo-naczyniowy. Ponadto, prospektywne gromadzenie danych dotyczących hipoglikemii, przyrostu masy ciała i raków zapewniało wykrycie i określenie ilości potencjalnych szkód. Ograniczenia badania obejmują fakt, że metformina była ostatecznie użyta przez 47% grupy insuliny-glarginy. Read the rest of this entry »

Angiotensyna II w leczeniu wstrząsu rozszerzającego naczynia czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-02-2019

0

Ustaliliśmy, że próbka o wielkości 150 pacjentów na grupę leczoną dostarczy więcej niż 90% mocy, aby wykazać wyższość angiotensyny II w stosunku do placebo, przy użyciu testu chi-kwadrat dwa na dwa z dwustronnym poziomem alfa 0,05. Przeprowadzono jedną analizę okresową, z danymi dostępnymi wyłącznie dla Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa, po tym, jak 150 pacjentów ukończyło ocenę 28 dnia. Na podstawie tej analizy, Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa zaleciła, aby badanie było kontynuowane zgodnie z planem. Read the rest of this entry »

Angiotensyna II w leczeniu wstrząsu rozszerzającego naczynia ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 03-02-2019

0

W szczególności częstości występowania tachyarytmii, dystalnego niedokrwienia, częstoskurczu komorowego i migotania przedsionków były podobne w obu grupach (tabela S15 w dodatkowym dodatku). Żaden pacjent nie zmarł podczas początkowego okresu dostosowywania dawki angiotensyny II lub placebo. Śmierć z dowolnej przyczyny do 7 dnia wystąpiła u 47 z 163 pacjentów (28,8%), którzy otrzymywali angiotensynę II iu 55 z 158 pacjentów (34,8%), którzy otrzymywali placebo (współczynnik ryzyka, 0,78, 95% CI, 0,53 do 1,16; 0,22) (tabela 2). Śmierć w 28. dniu wystąpiła u 75 z 163 (46,0%) i 85 ze 158 (53,8%) pacjentów z grupy odpowiednio angiotensyny II i placebo (współczynnik ryzyka, 0,78, 95% CI, 0,57 do 1,07; P = 0,12). Read the rest of this entry »

Abirateron plus Prednison w przerzutowym, kastrowym raku prostaty czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 02-02-2019

0

Całkowite przeżycie zdefiniowano jako czas od randomizacji do śmierci z dowolnej przyczyny i przeżycie wolne od progresji radiologicznej jako czas od randomizacji do wystąpienia progresji radiologicznej lub śmierci z dowolnej przyczyny. Radiograficzny postęp zmian tkanek miękkich oceniano za pomocą CT lub MRI na podstawie RECIST, wersja 1.1. Postęp w zakresie skanowania kości oceniano przez dostosowanie kryteriów grupy 2 raka prostaty (tabela S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem) .25 Potencjalne stronniczości faworyzujące grupę abirateron w ocenie progresji radiologicznej przez badaczy zostało skontrolowane za pomocą metody Stowarzyszenia Badań Farmaceutycznych i Producentów26 w próbie 202 losowo wybranych pacjentów z zaślepionym centralnym przeglądem. Z góry ustalone drugorzędowe punkty końcowe to czas do następnego zdarzenia związanego z układem kostnym (opisanym tutaj jako objawowe zdarzenie szkieletowe , które zostało zdefiniowane jako kliniczne lub patologiczne złamanie, ucisk rdzenia kręgowego, promieniowanie paliatywne do kości lub zabieg chirurgiczny z udziałem kość), czas do progresji w odniesieniu do poziomu antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) na podstawie kryteriów grupy roboczej raka prostaty 2, 25 czasu do następnej terapii raka prostaty, czasu do rozpoczęcia chemioterapii i czasu do progresji bólu. Progresję bólu określono jako wzrost o co najmniej 30% od wartości początkowej w kategorii najcięższych bólów w Krótkiej formie skróconej bólu, jak zaobserwowano w dwóch kolejnych ocenach przeprowadzonych co najmniej w odstępie 4 tygodni. Read the rest of this entry »

Alektynib w porównaniu z kryzotynibem w nieleczonym niedrobnokomórkowym raku płuc z dodatnim wynikiem testu ALK ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

W badaniach przedklinicznych i klinicznych alektynib był aktywny w CNS.10-12 Badanie BO28984 (ALEX) było międzynarodowym, randomizowanym, otwartym, 3-etapowym badaniem porównującym alektynib (600 mg dwa razy na dobę) z kryzotynibem u pacjentów z wcześniej nieleczonym, zaawansowanym NSCLC z ALK, w tym z bezobjawową chorobą OUN. Tutaj przedstawiamy dane z analizy pierwotnej, w tym pierwszorzędowy punkt końcowy (przeżycie oceniane przez przeżycie bez progresji) i drugorzędowe punkty końcowe.
Metody
Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci mieli potwierdzony histologicznie lub cytologicznie zaawansowany NSCLC, który był ALK-pozytywny w teście immunohistochemicznym VENTANA ALK (D5F3) przeprowadzonym w centralnych laboratoriach (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na). Pacjenci byli w wieku 18 lat lub starsi, ze Stanowiskiem Wschodniej Spółdzielczej Onkologii (ECOG) w zakresie od 0 do 2 (w 5-punktowej skali, z wyższymi liczbami odzwierciedlającymi większą niepełnosprawność), bez wcześniejszego systemowego leczenia zaawansowanego NSCLC, mierzalna choroba (zgodnie z Kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych [RECIST], wersja 1.1) oraz z odpowiednią funkcją wątroby, nerek i szpiku kostnego (zgodnie z definicją zawartą w protokole badań, dostępną pod adresem). Pacjenci z bezobjawowymi przerzutami do mózgu lub opon mózgowych byli kwalifikowani; poprzednia radioterapia OUN była dozwolona, jeśli ukończyła co najmniej 14 dni przed rejestracją. Read the rest of this entry »

Aspiryna versus Placebo w ciążach wysokiego ryzyka dla przedwczesnego stanu przedrzucawkowego ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Analiza wrażliwości w celu oceny efektu wypłat [22] nie wykazała istotnej różnicy w stosunku do analizy pierwotnej (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Drugorzędne wyniki
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki noworodków według grupy próbnej. Read the rest of this entry »

Aspiryna versus Placebo w ciążach wysokiego ryzyka dla przedwczesnego stanu przedrzucawkowego

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Wczesny stan przedrzucawkowy jest ważną przyczyną śmierci i powikłań matek i okołoporodowych. Nie ma pewności, czy przyjmowanie aspiryny w niskich dawkach podczas ciąży zmniejsza ryzyko przedrzucawkowego stanu przedrzucawkowego. Metody
W tym wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, losowo przydzielono 1776 kobietom z ciążami pojedynczymi, u których występowało wysokie ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego w celu podania aspirynę w dawce 150 mg na dobę lub placebo z 11 do 14 tygodni leczenia. ciąży do 36 tygodnia ciąży. Pierwszorzędowym rezultatem było podanie stanu przedrzucawkowego przed 37 tygodniem ciąży. Read the rest of this entry »

Etanercept jako monoterapia u pacjentów z łuszczycą ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Proporcje pacjentów z niepożądanymi zdarzeniami i zakażeniami były podobne we wszystkich grupach leczonych aktywnie i grupie placebo w 12 tygodniu. Nie mogliśmy porównać grup etanercept z grupą placebo pod względem bezpieczeństwa w 24 tygodniu z powodu przejścia pacjentów z placebo do aktywnego leku w 12 tygodniu. Jednak układ infekcji i zdarzeń niepożądanych nie zmienił się w ciągu 24 tygodni leczenia. Dawka 50 mg etanerceptu podawanego dwa razy w tygodniu, która była stosowana w grupie wysokodawkowej w tym badaniu, była wyższa niż w poprzednich badaniach reumatoidalnego zapalenia stawów i łuszczycowego zapalenia stawów. 10,13 W tym badaniu profil bezpieczeństwa był podobny do obserwowane w grupie otrzymującej 25 mg etanerceptu dwa razy w tygodniu. Read the rest of this entry »

Etanercept jako monoterapia u pacjentów z łuszczycą cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Pierwszy pacjent przeszedł randomizację w grudniu 2001 r., A ostatni pacjent w kwietniu 2002 r .; obserwację 24 tygodnia przeprowadzono u ostatniego pacjenta w październiku 2002 r. Pacjenci zostali poddani centralnej randomizacji z zastosowaniem listy randomizacji z blokowaniem z zablokowaniem, z równym przydziałem dla każdej z czterech grup leczenia. Badanie zostało zaprojektowane przez Immunex, Dr. Gottlieba i innych członków Grupy Badawczej Łuszczycy Etanercept. Dane zostały zebrane przez badaczy w grupie badawczej (kompletny zbiór danych odbył się w centralnym ośrodku przetwarzania danych w Amgen) i zostały przeanalizowane przez dr Zitnika i panią Wang. Read the rest of this entry »

Etanercept jako monoterapia u pacjentów z łuszczycą ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Udowodniono, że etanercept jest skuteczny u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów10,11 oraz u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów, u których etanercept również poprawiał łuszczycowe zmiany skórne.12,13 Na podstawie tych wyników przeprowadziliśmy badanie w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności trzech różnych schematów etanerceptu u pacjentów z łuszczycą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Metody
Badaj pacjentów
Instytucjonalne komisje wizytujące uczestniczące centra medyczne zatwierdziły protokół, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę przed przeprowadzeniem jakichkolwiek procedur związanych z badaniem. Pacjenci byli uprawnieni, jeśli mieli co najmniej 18 lat, mieli czynną, ale klinicznie stabilną łuszczycę zwykłą na łysinki obejmującą co najmniej 10 procent powierzchni ciała, mieli minimalny wskaźnik powierzchni i nasilenia łuszczycy14 wynoszący 10 (wskazujący na umiarkowaną do ciężka łuszczyca) w okresie badań przesiewowych i wcześniej co najmniej raz otrzymała fototerapię lub ogólnoustrojową terapię łuszczycą lub była kandydatką do takiej terapii. Wykluczono pacjentów z łuszczycą tęczówki, erytrodermią lub łuszczycą krostkową w momencie badania, podobnie jak w przypadku innych aktywnych chorób skóry, które mogłyby wpłynąć na ocenę. Pacjenci byli również wykluczani, jeśli wcześniej otrzymywali etanercept lub przeciwciało przeciwko TNF; jeśli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy otrzymali przeciwciała anty-CD4 lub białko fuzyjne interleukiny-2-błonicy; jeśli otrzymali biologiczny lub badawczy lek, fototerapię psoralen-ultrafiolet A, układowe kortykosteroidy lub ogólnoustrojową terapię łuszczycy w ciągu ostatnich czterech tygodni; jeśli otrzymali fototerapię w ultrafiolecie B, miejscowe kortykosteroidy, analogi witaminy A lub D lub antralinę w ciągu poprzednich dwóch tygodni; lub jeśli przyjmowali antybiotyki w ciągu ostatniego tygodnia. Read the rest of this entry »