Podstawowa insulina i układ sercowo-naczyniowy i inne wyniki w cukrzycy AD 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-02-2019

0

Założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń zostało ocenione przez testowanie interakcji czasu z grupą leczoną. Przypadkową cukrzycę od czasu randomizacji porównano z zastosowaniem testu Cochrana-Mantela-Haenszela stratyfikowanego zgodnie z alokacją czynnikową i wcześniejszym zdarzeniem sercowo-naczyniowym, i obliczono iloraz szans. Trwałość tego efektu została zbadana przez powtórzenie analizy po drugim doustnym badaniu tolerancji glukozy po podaniu doustnym. Ogólny wskaźnik błędów typu I wynoszący 5% dla dwóch wyników w postaci współwystępowania został podzielony tak, że pierwszy wynik pierwotny został przebadany przy wartości P wynoszącej 0,044, a drugi wynik coprimary został przetestowany przy wartości P wynoszącej 0,01; brakaddliwość tych wskaźników błędu odzwierciedla korelację między tymi wynikami. Read the rest of this entry »

Zwiekszenie brzucha moze byc równomierne i nierównomierne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-02-2019

0

Zwiększenie brzucha może być równomierne i nierównomierne. Może ono zależeć: 1) od dużego nagromadzenia się tłuszczu w powłokach brzusznych oraz w sieci większej; 2) od znacznego obrzęku powłok brzusznych; 3) od puchliny brzusznej; 4) od znacznego wzdęcia brzucha; 5) od guzów brzusznych; u kobiet 6) od przepuklin; 7) od nagromadzenia się płynu, zwykle ropy, razem z gazami w jamie otrzewnej (pyopneumoperitonaeum). Zwiększenie objętości brzucha, zależne od dużego pokładu tłuszczowego w powłokach brzusznych i w sieci większej, spostrzega się u osób otyłych. Prócz ogólnej otyłości, cechuje je znaczne wypuklenie brzucha przede wszystkim w nadbrzuszu, lejkowate zagłębienie pępka i przy cichym opukiwaniu odgłos opukowy stłumiony lub przytłumiony, Znaczne zwiększenie brzucha (brzuch kulisty) na tle miejscowego nagromadzenia się tłuszczu spostrzega się w chorobie Cushinga, zależnie od zaburzenia gospodarki tłuszczowej. Prócz innych objawów- cho robę Cushinga cechuje duży pokład tłuszczu także na szyi i zwłaszcza na karku i twarzy, która wygląda jak księżyc w pełni. Read the rest of this entry »

n-3 Kwasy tłuszczowe i skutki sercowo-naczyniowe u pacjentów z Dysglycemią

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-02-2019

0

Stosowanie kwasów tłuszczowych n-3 może zapobiegać incydentom sercowo-naczyniowym u pacjentów z niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego lub niewydolnością serca. Ich wpływ na pacjentów z cukrzycą typu 2 (lub zagrożonych tą chorobą) jest nieznany. Metody
W tym badaniu z podwójnie ślepą próbą, opartym na schemacie czynnikowym 2 na 2, losowo przydzielono 12 536 pacjentów, u których występowały duże ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, oraz stwierdzono upośledzoną glukozę na czczo, upośledzoną tolerancję glukozy lub cukrzycę w celu otrzymania kapsułki 1-g zawierającej co najmniej 900 mg (90% lub więcej) estrów etylowych kwasów tłuszczowych n-3 lub placebo na dobę oraz do otrzymywania insuliny glargine lub standardowej opieki. Pierwszorzędowym rezultatem była zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. Read the rest of this entry »

Abirateron plus Prednison w przerzutowym, kastrowym raku prostaty ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 02-02-2019

0

Wtórne i eksploracyjne punkty końcowe
Tabela 1. Tabela 1. Wstępnie zdefiniowane drugorzędne i eksploracyjne punkty końcowe. Rysunek 2. Rycina 2. Read the rest of this entry »

Strategia testowa i nie-lecznicza dla onchokomeraz w obszarach endemicznych Loa loa

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Wdrożenie opartej na ivermectin strategii leczenia społeczności w celu wyeliminowania onchocerciasis lub filariozy limfatycznej zostało opóźnione w Afryce Środkowej z powodu wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym śmierci, u osób z wysokim poziomem krążących Loa loa microfilariae. LoaScope, przyjazne dla środowiska narzędzie diagnostyczne do ilościowego oznaczania mikroflory L. loa we krwi obwodowej, umożliwia szybką identyfikację osób w sytuacji zagrożenia dla poważnych zdarzeń niepożądanych. Metody
W podejściu do leczenia ivermectin w okręgu zdrowia Okola w Kamerunie zastosowano strategię testuj i nie stosuj , w której rozkład wermenektyny został zatrzymany w 1999 roku po wystąpieniu zdarzeń śmiertelnych związanych z zakażeniem L. loa. Read the rest of this entry »

Alektynib w porównaniu z kryzotynibem w nieleczonym niedrobnokomórkowym raku płuc z dodatnim wynikiem testu ALK ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Częstość przeżycia bez progresji choroby ocenianej przez badacza była istotnie większa w przypadku alektynibu niż w przypadku kryzotynibu (12-miesięczny wskaźnik przeżycia wolnego od zdarzeń, 68,4% [95% przedział ufności {CI}, 61,0 do 75,9] z alektynibem w porównaniu do 48,7% [ 95% CI, 40,4 do 56,9] z kryzotynibem, współczynnik ryzyka progresji lub śmierci choroby, 0,47 [95% CI, 0,34 do 0,65], P <0,001); nie osiągnięto mediany czasu przeżycia wolnego od progresji z alektynibem (95% CI, 17,7 miesiąca do nieokreślenia), w porównaniu z 11,1 miesięcy (95% CI, 9,1 do 13,1) z kryzotynibem (Figura 2A). Niezależny komitet recenzujący – oceniający czas przeżycia bez progresji był również znacznie dłuższy w przypadku alektynibu niż w przypadku kryzotynibu (mediana czasu przeżycia wolnego od progresji, 25,7 miesiąca [95% CI, 19,9 nie do oszacowania] vs. 10,4 miesiąca [95% CI, 7,7 do 14,6] współczynnik ryzyka progresji lub śmierci choroby, 0,50 [95% CI, 0,36 do 0,70], P <0,001) (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Wielkość efektu leczenia była ogólnie spójna we wszystkich podgrupach (ryc. Read the rest of this entry »

Aspiryna versus Placebo w ciążach wysokiego ryzyka dla przedwczesnego stanu przedrzucawkowego ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Wytwarzanie i skład produktów były takie same podczas całego badania, a kobiety, które były włączane do tego okresu, włączono do populacji testowej. Proces uruchomiono ponownie w lipcu 2015 r., A rekrutację zakończono w kwietniu 2016 r. Ryc. 1. Ryc. Read the rest of this entry »

Aspiryna versus Placebo w ciążach wysokiego ryzyka dla przedwczesnego stanu przedrzucawkowego cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Kontrola jakości została zastosowana w celu uzyskania spójności pomiaru biomarkerów w ośrodkach badawczych. Kontrola jakości badań przesiewowych i weryfikacji przestrzegania protokołu została przeprowadzona przez University College London Comprehensive Clinical Trials Unit. Kryteria włączenia do badania były następujące: wiek 18 lat lub więcej, ciąża pojedyncza, żywy płód w czasie, gdy skanowanie było wykonywane od 11 do 13 tygodnia ciąży, oraz wysokie ryzyko (> na 100) w przypadku wcześniaków przedrzucawkowych zgodnie z algorytmem przesiewowym. Kryteria wykluczenia były następujące: stan nieprzytomny lub ciężko chory, trudności w uczeniu się lub poważna choroba psychiczna, poważne nieprawidłowości w rozwoju płodu stwierdzone w czasie przeprowadzania skanowania w 11 do 13 tygodnia ciąży, regularne leczenie aspiryną w ciągu 28 dni przed badaniem przesiewowym, zaburzenie krwawienia takie jak choroba von Willebranda, owrzodzenie trawienne, nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, długotrwałe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych i udział w innym badaniu na obecność narkotyków w ciągu 28 dni przed badaniem przesiewowym. Potencjalni uczestnicy badania otrzymali pisemną informację o badaniu, a ci, którzy zgodzili się wziąć udział, wyrazili pisemną świadomą zgodę. Read the rest of this entry »

Kombinowana terapia antyretrowirusowa i ryzyko zawału mięśnia sercowego ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Łącznie co najmniej 100 nowych przypadków zawału mięśnia sercowego było wymaganych do uzyskania wystarczającej mocy do wykrycia takiego wzrostu ryzyka (dwustronny błąd typu I, 5%, moc, 90%). Na podstawie wstępnych danych z badania EuroSIDA przyjęto, że częstość zawału mięśnia sercowego u tych osób zakażonych HIV-1 wynosi 3,3 na 1000 osobolat (Kirk O: komunikacja osobista), a zatem badanie musiało co najmniej 30 000 osobo-lat danych uzupełniających, zanim można będzie zbadać główny cel. Kolekcja danych
Pacjenci byli obserwowani prospektywnie podczas ich regularnych wizyt w ambulatoriach. Wszyscy kwalifikujący się pacjenci byli pod aktywną obserwacją w swoich indywidualnych kohortach w momencie włączenia do badania, niezależnie od ich statusu leczenia przeciwretrowirusowego. Pacjenci byli kolejno zapisywani do badania z klinik w każdej z uczestniczących kohort rozpoczynających się w grudniu 1999 r .; Rekrutacja została zakończona do kwietnia 2001 r. Read the rest of this entry »

Etanercept jako monoterapia u pacjentów z łuszczycą czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Wszystkie testy statystyczne były dwustronne z poziomem istotności (.) wynoszącym 0,05. Porównania między grupami terapeutycznymi przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona lub dokładnego testu Fishera dla binarnych punktów końcowych, testu punktowego średniej liczby Mantela-Haenszela dla końcowych punktów porządkowych i testów nieparametrycznych (takich jak test rang Wilcoxona) dla ciągłych punktów końcowych. Ostatnie obserwacje zostały przeprowadzone w przypadku brakujących danych lub wcześniejszego zakończenia. Główna analiza skuteczności porównała każdą z trzech grup etanerceptów z grupą placebo pod względem odsetka pacjentów z poprawą o co najmniej 75 procent w zakresie wskaźnika powierzchni i nasilenia łuszczycy w 12. tygodniu. Read the rest of this entry »