Odmiany niezborności

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2016

0

Stopień refrakcyi w każdym z głównych południków zależy od położenia ekranu, czyli siatkówki. Ponieważ w południku pionowym refrakcya jest silniejsza, promienie równoległe padające na ten południk muszą się przeciąć przed siatkówką, a na siatkówce utworzą pionową linijkę rozproszenia. W Pionowym zatem przekroju panuje myopia. Po zastanowieniu się zrozumiemy, że w tym wypadku siatkówka leży w miejscu drugiej (dalszej) linii ogniskowej konoidu Sturma. Niezborność taka nosi nazwę Astigmatismus simplea. Łatwo jednak zrozumieć, że poza tymże samym typem niezborności rogówkowej prostej da się ukrywać różne inne stosunki refrakcyjne. Że południk pionowy zbiera promienie równoległe na siatkówce, a w takim razie południk poziomy słabszą refrakcyę zbierze promienie poza siatkówką, w przekrou zatem poziomym istnieć będzie hypermetropin. Siatkówka w tym przypadku znajduje się w miejscu pierwszej (bliższej) linii ogniskowej konoidu Sturm a, a niezborność taka nazywa się Astmetroeicus simple; również tak w pionowym jak i w poziomym południku panować może refrakcya zbyt silna, czyli myopia, ale nie jednaka co do stopnia, mianowicie silniejsza w przekroju pionowym. W tym wypadku cały konoid Sturma znajduje się przed siatkówką, a niezborność taka nosi nazwę Astmuopicus compoyitus. Może tak samo w obu południkach istnieć refrakcya zbyt słaba, czyli hypermetropia, oczywiście również niejednaka do do stopnia, mianowicie znaczniejsza w przekroju słabszej krzywizny t. j. w południku poziomym. W tym wypadku cały konoid Sturma leży poza siatkówką, a niezborność taka nazywa Astigmatismus compositus. Na koniec może zachodzić taki wypadek, że w jednym z południków refrakeya jest, zbyt silna, panuje zatem myopia, a w drugim zbyt słaba, czyli hypermetropia. W obranym przykładzie typu niezborność prosti myopia potrzebna jest tylko w przekroju pionowym, a hypermetropia w przekroju poziomym. Siatkówka w takim wypadku przecina konoid Sturma w jakiemś miejscu pomiędzy jedną a drugą linią ognisk0 M. Wszystkie wyżej opisane rodzaje niezborności mogą występować na tle odwrotnego lub skośnego typu rogówkowego, a tak samo mogą. być następstwem niezborności soczewkowej, albo wreszcie wypadkową działania astygmatyzmu rogówki i soczewki. Stopień niezborności wyrażamy różnicą siły refrakcyi obu południkach  żółtej, gdzie siatkówka jest najcieńsza i składa się tylko z jednej warstwy czopków. Na odwrót w obrębie tarczy nerwu wzrokowego, gdzie nie ma ani czopków, ani pręcików, siatkówka nie jest na światło wcale wrażliwa. Miejscu temu odpowiada w polu widzenia t. zw. ślepa plamka Mariotte a. Jest rzeczą bardzo łatwą przekonać się o jej istnieniu. Jeżeli wpatrujemy się z bliska w biały krzyżyk, okiem prawem, zamknąwszy oko lewe i oddalamy się stopniowo, to zauważymy, że, gdy odsuniemy się na odległość 307 mm., przestajemy zupełnie widzieć biały krążek. Istotnie tej chwili obraz tego krążka pada na tarczę nerwu wzrokowego, która jest zupełnie na światło niewrażliwa. Oddalenie kątowe plamki Mariottea od środka pola widzenia wynosi 1211. [podobne: nietrzymanie moczu, endometrioza, Ginekolog Opole ]

Niezborność oka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2016

0

Ustawiając kolejno ekran w różnych miejscach konoidu, otrzymamy obraz krzyża, którego oba ramiona będą zatarte. Raz ramię pionowe będzie się przedstawiać jako szersza, a poziome jako cieńsza smuga, drugi raz odwrotnie, stosownie do tego, czy przekrój wiązki niezbornych promieni w danem miejscu ma postać elipsy poziomo, czy pionowo ustawionej. W jednym tylko miejscu pośredniem, gdzie przekrój konoidu jest kołem, r mazanie obu ramion krzyża będzie równomierne. Tutaj niedokładność obrazu jest taka sama, jak wtedy, gdy przy użyciu soczewki sferycznej wypukłe umieścimy ekran przed albo poza jej ogniskiem, oraz taka, jaką posiadają obrazy przedmiotów odległych na siatkówce oka, mającego myopię lub sferyczną hypermetropię. Z powyższego przedstawienia widzimy, że system niezborcy w żadnym wypadku nie może dać wyraźnego obrazu. Jeśli położenie ekranu odpowiada jednej lub drugiej linii ogniskowej, to przynajmniej niektóre linie i zarysy przedmiotów, te mianowicie, co przebiegają równolegle do jednego z południków głównych astygmatyzmu, występują ostro i wyraźnie, ale równocześnie inne linie tego samego przedmiotu przebiegające w drugim, przeciwnym południku głównym, są bardzo zatarte, na cze cierpi nadzwyczajnie wyrazistość całego obrazu. Niezborność Oka zależy przede wszystkiem od niezborności i ma postać zbliżoną do elipsoidu rotacyjnego. Niezborna może być oczywiście i soczewka oczna, może zależeć od nierównomiernej krzywizny przedniej i tylnej powierzchni, albo od tego że cala jest do osi optycznej, oka nieco nachylona. Podczas jednak gdy powierzchnia rogówki rozdziela ośrodki o bardzo różnej gęstości, a zatem o wielkiej różnicy współczynników załamania, to różnice między współczynnikami załamania ośrodków w głębi oka są bez porównania mniejsze. Z tego powodu niezborność działanie soczewki ocznej objawia się nierównie słabiej od astygmatyzmu. Niemniej jednak całkowity astygmatyzm oka równa się sumie względnie różnicy niezbornego działania rogówki i soczewki. Działania te mogą się częściowo lub całkowicie znosić n. p., jeżeli południkowi zmniejszonej refrakcyi na rogówce odpowiada południk wygórowanej refrakcyi na soczewce. W przeciwnym razie niezborności muszą się dodawać. W przypadkach, gdzie główne południki niezborności rogówkowej i soczewkowej nie leżą w tych samych płaszczyznach, stosunki optyczne oka wikłają się przez to niepomiernie.  W pierwszym rzędzie na uwagę zasługuje niezborność rogów Rozróżniamy trzy typy tej niezborności: Astigmatismus rectus, gdzie południk najsilniejszej refrakcyi jest w przybliżeniu pionowy, a południk najsłabszej refrakcyi poziomy; Astigmatismus inversus, gdzie rzecz ma się odwrotnie, gdzie zatem najsilniejsza refrakcya panuje w południku poziomym, a wreszcie Astigmatismus obliquus, gdzie główne południki przebiegają mniej lub więcej skośnie. W każdym wypadku, o ile astygmatyzm jest regularny, obydwa południki stoją na sobie prostopadle. W oczach prawidłowych, zdarzają się wszystkie trzy powyższe typy, najczęściej jednak Astigmatismus który uważamy na typ niezborności fizyologicznej. [podobne: nietrzymanie moczu, endometrioza, Ginekolog Opole ]