Powidoki ujemne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2016

0

Po przerwaniu działania podniety; wrażenie trwa jeszcze przez czas pewien. Powstaje przez to tak zw. powidok dodatni, Czas trwania powidoku dodatniego nie zależy od trwania podniety, ale zależy od jej natężenia, Jest tem dłuższy, im silniejszą była podnieta, tem trwaniem śladów wrażenia po ustaniu podniety tłumaczymy sobie cały szereg zjawisk. Jeśli płomień świecy zakrywamy i odsłaniamy 10 razy na sekundę, to możemy odróżnić jeszcze dokładnie przerwy w oświetleniu. Jeśli jednak urządzimy doświadczenie w ten sposób, żeby tych przerw było w sekundzie znacznie więcej (30—50), wtedy w miarę wzrostu ich częstości wrażenie migotania coraz bardziej się zaciera, aż wreszcie widzimy światło płomienia zupełnie ciągłe, a tylko mniej jasne niż poprzednio. Przerwy te mogą być tem wolniejsze, im słabsze jest światło, Nie są one też równe dla rozmaitych barw, W równych zresztą warunkach najkrótsze muszą być dla barwy żółtej. Jeśli wprawimy w ruch obrotowy krążek, na którym znajdują się wycinki czarne i białe, wtedy przy wolnym ruchu obrotowym dostrzegamy jeszcze migotanie poszczególnych wycinków, a w miarę jak wirowanie staje się coraz szybsze, krążek przybiera coraz jednostajniejszą barwę szarą to wrażenie barwy szarej, które leży eo do siły w pośrodku między wrażeniem białem a czarnem, pochodzi stąd, że na dane miejsce siatkówki światło odbite od wycinka białego przestaje działać, zanim wrażenie barwy białej, stopniowo narastające, dojdzie do swego szczytu. To zlewanie się szybko po sobie następujących wrażeń zużytkowane zostało do rozmaitych pomysłów mających na celu wywołanie optycznego złudzenia ruchu, Na tej zasadzie polegają, jak wiadomo, takie przyrządy, jak stroboskop, kalejdoskop, kinematograf itd. Jeżeli podnieta świetlna działa na siatkówkę przez czas dłuższy, to po jej ustaniu pozostaje najpierw przez krótką chwilę wrażenia, ale ten stan zamienia się następnie na ujemny. Jakiekolwiek zmiany zachodzą we wrażliwych składnikach siatkówki podczas stanu czynnego, wywołanego przez podnietę świetlną, to z góry należy przypuszczać, że jeżeli podnieta ta jest dość silną, a działanie jej nadmiernie się przedłuża, musi bądź to w samychże zakończeniach, bądź w nerwach, bądź wreszcie w ośrodkach mózgowych powstawać stan, który nazywamy znużeniem. Znużenie to będzie się zdradzało obniżeniem wrażliwości, a tem samem osłabieniem wrażenia świetlnego, przy niezmienionej znużeniem tłumaczymy sobie powstawanie powidoków ujemnych, Jeśli wpatrujemy się przez dłuższą chwilę, n. p. przez kilkadziesiąt sekund, mały kwadracik białego papieru, położonego na czarnym aksamicie, a następnie nie zmieniając kierunku spojrzenia, położymy na tem samem miejscu cały arkusz takiego samego białego papieru, wtedy zauważymy, że miejsce odpowiadające kwadracikowi, w któryśmy się wpatrywali, wydaje się nam znacznie ciemniejszem, niż otaczające części arkusza. Widocznie zatem ta część siatkówki, na którą przez dłuższą chwilę padał obrazek owego kwadracika, uległa przez to znużeniu i odczuwa słabiej białość papieru, niż części otaczające, niejako wypoczęte, a tern Samem wrażliwsze. Podobnie możemy wywołać powidok ujemny, wpatrując się przez chwilę w jasne okno, poczem szczelnie zamykamy oczy. Powidok dodatni, który trwa krótką chwilę, ustępuje wnet miejsca ujemnemu obrazowi okna, który przedstawia się jako prostokąt ciemny z jasnemi ramami. Częstokroć udaje się nam zauważyć kolejne następstwo obrazów na przemian dodatnich i ujemnych, które stają się coraz mniej wyraźne, znikną zupełnie. Są to tzw. powidoki naprzemienne (Plateau). Dla wyjaśnienia ich przypuszczają fizyologowie, pewne oscylacye, jakim po ustaniu podniety podlega stan czynny siatkówki, przyjdzie do zupełnej równowagi spoczynkowej. [hasła pokrewne: ginekolog Warszawa, endometrioza leczenie hormonalne, ginekologia estetyczna ]

Promienie pozafiołkowe

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2016

0

Co do promieni pozafiołkowych, to pochłanianie ich w oku odbywa się na wielką skalę, a mianowicie soczewka pochłania je prawie w zupełności. Stąd też po wyjęciu z oka soczewki pozafiołkowa część widma staje się na znacznej przestrzeni widzialną, według Widmarka do promieni o długości 313 według zaś Mascar ta aż po 210 Dalsze promienie, jeszcze bardziej łamliwe, posiadają już niewątpliwie częstość drgań za wielką, ażeby mogły wywołać w siatkówce wrażenie świetlne. Z tej samej przyczyny niewidoczne są dla nas promienie Roentgena., Dla wywołania wrażenia światła potrzeba nie tylko, żeby ilość drgań eteru była odpowiednia t. j. zawarta w wyżej określonych granicach, lecz trzeba nadto: 1) dostatecznej siły bodźca, czyli dostatecznego natężenia światła; 2) odpowiedniego czasu trwania świetlnej podniety. Siła wrażenia świetlnego zależy od natężenia bodźca swietlnego, ale zależy też równocześnie od chwilowego stanu adaptacyi siatkówki, która: jak wiadomo, w bardzo szerokich granicach zmienia jej pobudliwość. Progiem pobudliwości nazywamy tę najsłabszą podnietę świetlną, która wywołuje wrażenie światła w oku zupełnie zaadaptowanem. Pobudliwość oka na szczycie adaptacyi jest bardzo znaczna, gdyż według pomiarów Auberta podnieta o natężeniu milion razy słabszem od natężenia światła dziennego już wywołuje w oku wrażenie świetlne. Jeśli chodzi o określenie stosunku między siłą podniety a siłą wrażenia, to należy poznać także najmniejszą różnicę w natężeniu dwóch podniet świetlnych, którą oko już odczuwa jako dwa różne co do siły wrażenia. Prawo Webera odnoszące się do wrażeń zmysłowych, że najmniejsze odczuwane przez nas przyrosty wrażeń powstaną przy niezmiennym stosunku dwóch podniet, nie sprawdza się, wedle nowszych badań w zakresie wrażeń wzrokowych, Weber przyjmował dla oka stosunek siły podniet 99 : 100, co ma oznaczać, że oko w każdym wypadku odczuje różnicę w sile wrażenia, jeśli podnietę 0 1/100 jej natężenia wzmocnimy lub osłabimy, Fechner przyjmuje za jednostkę wrażenia najmniejszą różnicę przez możliwie najsłabszą podnietę . Ze spostrzeżenia Webera wysnuwa on prawidło, że wrażenia wzrastają w prostym stosunku. Otóż prawo to, również mające się odnosić do wszelkich wrażeń zmysłowych, wedle ściślejszych i dokładniejszych badań ostatniej doby, przynajmniej co do wrażeń świetlnych. wcale się nie sprawdza, Najmniejsza bowiem odczuwalna różnica dwóch bodźców świetlnych zmienia się bardzo szerokich granicach, zależnie od bezwzględnej siły bodźca, a zarazem zależnie od wielu innych ubocznych czynników. Dalszym warunkiem powstawania wrażeń świetlnych jest dostatecznie długi czas trwania podniety. Nie ulega wątpliwości, że, jeśli podnieta działa zbyt krótko, wtedy wcale nie wywołuje świetlnego wrażenia. Oznaczyć jednak ten najkrótszy, konieczny czas trwania podniety bardzo trudno, bo jeżeli bodziec jest bardzo silny, n. p. błyskawica, to wywołuje silne wrażenie, mimo niezmiernie krótkiego trwania. Po zadziałaniu bodźca Świetlnego istnieje przypuszczalnie bardzo krótki okres utajonego podrażnienia, którego trwania jednak niepodobna oznaczyć. To tylko pewne, że siła wrażenia narasta stopniowo, dochodzi do szczytu po upływie 0,07—016 sekundy i na szczycie tym pozostaje przez cały czas trwania podniety, o ile jej działanie zbytnio się nie przedłuża. W tym ostatnim wypadku występuje znużenie, pod wpływem którego siła wrażenia 513 stopniowo się obniża. [hasła pokrewne: ginekolog Warszawa, endometrioza leczenie hormonalne, ginekologia estetyczna ]