Etanercept jako monoterapia u pacjentów z łuszczycą ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Wyniki globalnej oceny Pacjenta we wszystkich trzech grupach etanerceptowych również znacząco różniły się od tych w grupie placebo w 12 tygodniu (p <0,001 dla wszystkich porównań) (tabela 2). Już w drugim tygodniu ogólna ocena pacjentów we wszystkich grupach etanerceptowych była istotnie różna od tych w grupie placebo. Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane występujące u co najmniej 5 procent pacjentów w dowolnej grupie leczenia. Etanercept był dobrze tolerowany w tej populacji pacjentów, a zdarzenia niepożądane i infekcje występowały w podobnych proporcjach pacjentów w każdej grupie podczas badania (Tabela 3). Większość zdarzeń miała łagodną lub umiarkowaną intensywność. Podczas 24-tygodniowego badania 27 pacjentów wycofało się z powodu zdarzeń niepożądanych, a 16 wycofało się z powodu braku skuteczności. W trakcie badania nie odnotowano przypadków gruźlicy ani oportunistycznych zakażeń.
Wszystkie nieprawidłowości laboratoryjne miały nasilenie łagodne lub umiarkowane i żaden pacjent nie wycofał się z powodu nieprawidłowego wyniku laboratoryjnego. Osiem pacjentów leczonych etanerceptem miało próbki surowicy, które wykazywały dodatni wynik testu na nieneutralizujące przeciwciała anty-etanercept, jak określono za pomocą ELISA i testu wiązania. Nie zaobserwowaliśmy różnic w profilach skuteczności i zdarzeń niepożądanych pomiędzy tymi ośmioma pacjentami a pacjentami bez przeciwciał anty-etanercept, ale niewielka liczba dawała ograniczoną moc statystyczną.
Dyskusja
Nasze duże, wieloośrodkowe badanie demonstruje skuteczność i tolerancję etanerceptu, antagonisty TNF, w leczeniu łuszczycy. Badanie podkreśla kluczową rolę TNF w patogenezie tej wyniszczającej choroby.
W tym badaniu etanercept był skuteczny u pacjentów z łuszczycą. Istotne, zależne od dawki, wzrosty obserwowano w 12-tygodniowej ocenie w proporcjach pacjentów, u których uzyskano poprawę o co najmniej 75% w zakresie wskaźnika powierzchni i nasilenia łuszczycy, a poprawa była kontynuowana po kontynuowaniu leczenia etanerceptem. Średnia procentowa poprawa w stosunku do linii podstawowej w odpowiedzi mierzonej tym indeksem była statystycznie istotna w trzech grupach etanerceptowych już w 2. tygodniu.
Etanercept wywoływał wyraźny klirens łuszczycowych zmian skórnych. Znacznie większy odsetek pacjentów leczonych etanerceptem niż pacjentów z grupy placebo miał wyraźny lub prawie czysty status w ocenie 12-tygodniowej, a odpowiedzi nadal ulegały poprawie w sposób zależny od dawki przez 24 tygodnie leczenia. .
Ocena działania leczniczego w łuszczycy wyłącznie z wykorzystaniem zgłoszonych przez lekarza punktów końcowych, które opierają się głównie na zajętym obszarze powierzchni ciała, może być suboptymalna. Należy również wziąć pod uwagę perspektywę pacjenta w zakresie poprawy choroby skóry i jakości życia. 17 Ponadto szybkie usunięcie zmian skórnych jest ważnym aspektem skutecznego leczenia łuszczycy i może korelować z zadowoleniem pacjenta z leczenia.3 Po dwóch tygodniach W leczeniu etanercept uzyskano istotne statystycznie i klinicznie znaczące postępy w globalnej ocenie stanu zdrowia pacjentów oraz w jakości życia ocenianej na podstawie wskaźnika jakości życia dermatologii.
Etanercept był dobrze tolerowany w tym badaniu
[hasła pokrewne: vibovit tran norweski, salve struga, choroba menetriera ]

Comments (0)

No i mnie w końcu dopadła nietolerancja laktozy

[..] Cytowany fragment: weterynarz okulista warszawa[…]

Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu protetyka na implantach[…]

zamiast zajadać się tabletkami przeciwbólowymi

Powiązane tematy z artykułem: choroba menetriera salve struga vibovit tran norweski