Etanercept jako monoterapia u pacjentów z łuszczycą ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Ogółem, 94 procent pacjentów ukończyło 12 tygodni leczenia, a 88 procent ukończyło 24 tygodnie, z podobnymi odsetkami pacjentów kończących leczenie w każdej grupie. Skuteczność
Tabela 2. Tabela 2. Odpowiedzi kliniczne w 12 i 24. tygodniu. Read the rest of this entry »

Etanercept jako monoterapia u pacjentów z łuszczycą czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Wszystkie testy statystyczne były dwustronne z poziomem istotności (.) wynoszącym 0,05. Porównania między grupami terapeutycznymi przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona lub dokładnego testu Fishera dla binarnych punktów końcowych, testu punktowego średniej liczby Mantela-Haenszela dla końcowych punktów porządkowych i testów nieparametrycznych (takich jak test rang Wilcoxona) dla ciągłych punktów końcowych. Ostatnie obserwacje zostały przeprowadzone w przypadku brakujących danych lub wcześniejszego zakończenia. Główna analiza skuteczności porównała każdą z trzech grup etanerceptów z grupą placebo pod względem odsetka pacjentów z poprawą o co najmniej 75 procent w zakresie wskaźnika powierzchni i nasilenia łuszczycy w 12. tygodniu. Read the rest of this entry »

Analiza pełnych genomów sporadycznego stwardnienia zanikowego bocznego ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

T bary oznaczają SE. Wykres po lewej pokazuje całkowity poziom białka FLJ10986 (zarówno białka 48 kDa, jak i 45 kDa) dla ośmiu pacjentów z ALS i sześciu kontroli. Wykres po prawej stronie pokazuje stosunek poziomu białka 48 kDa do poziomu białka 45 kDa u pięciu pacjentów z ALS, u których wystąpił allel zagrożony FLJ10986, trzech pacjentów z ALS, ale bez grupy FLJ10986. allel ryzyka i sześć kontroli. Przewidywana masa cząsteczkowa białka FLJ10986 wynosi 48 kDa i odkryliśmy białko o takiej przybliżonej wielkości w próbkach nerek, płuc i jelita cienkiego osób nie dotkniętych chorobą, o niższym poziomie ekspresji w wątrobie (Figura 2). Read the rest of this entry »

Etanercept jako monoterapia u pacjentów z łuszczycą cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Pierwszy pacjent przeszedł randomizację w grudniu 2001 r., A ostatni pacjent w kwietniu 2002 r .; obserwację 24 tygodnia przeprowadzono u ostatniego pacjenta w październiku 2002 r. Pacjenci zostali poddani centralnej randomizacji z zastosowaniem listy randomizacji z blokowaniem z zablokowaniem, z równym przydziałem dla każdej z czterech grup leczenia. Badanie zostało zaprojektowane przez Immunex, Dr. Gottlieba i innych członków Grupy Badawczej Łuszczycy Etanercept. Dane zostały zebrane przez badaczy w grupie badawczej (kompletny zbiór danych odbył się w centralnym ośrodku przetwarzania danych w Amgen) i zostały przeanalizowane przez dr Zitnika i panią Wang. Read the rest of this entry »