Aspiryna versus Placebo w ciążach wysokiego ryzyka dla przedwczesnego stanu przedrzucawkowego ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Analiza wrażliwości w celu oceny efektu wypłat [22] nie wykazała istotnej różnicy w stosunku do analizy pierwotnej (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Drugorzędne wyniki
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki noworodków według grupy próbnej. Efekt leczenia dla wyników wtórnych, określany ilościowo jako iloraz szans w grupie aspiryny z 99% przedziałem ufności, przedstawiono w Tabeli 2 i Tabeli 3, oraz na Figurach S4 i S5 w dodatkowym dodatku. Nie było znaczącej różnicy między grupami w częstości występowania wyników wtórnych, ale próba nie była zasilana tymi wynikami.
Zdarzenia niepożądane
W grupie przyjmującej aspirynę wystąpiło co najmniej jedno poważne działanie niepożądane u 13 uczestników (1,6%), a co najmniej jedno zdarzenie niepożądane wystąpiło u 207 uczestników (25,9%); w grupie placebo co najmniej jedno poważne zdarzenie niepożądane wystąpiło u 26 uczestników (3,2%), a co najmniej jedno zdarzenie niepożądane wystąpiło u 210 uczestników (25,5%). Nie było znaczącej różnicy między grupami w częstości występowania tych zdarzeń (tabele S3 i S4 w dodatkowym dodatku).
Przyczepność
Spójność była dobra w 1294 z 1620 uczestników (79,9%), umiarkowanych w 241 (14,9%) i słabych w 85 (5,2%). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w zakresie przestrzegania zaleceń (Tabela Analiza wrażliwości uwzględniająca przestrzeganie przypisanego schematu przedstawiono na rysunku S6 w Dodatku uzupełniającym.
Dyskusja
W tym wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu z grupą kontrolną otrzymującą placebo z udziałem kobiet z ciążą w pojedynczej grupie, które zostały zidentyfikowane podczas badania przesiewowego w pierwszym trymestrze, jako obarczone wysokim ryzykiem przedrzucawkowego wymiotów, podanie aspiryny w dawce 150 mg na dobę z 11 do 14 tygodnie ciąży do 36 tygodnia ciąży wiązały się ze znacznie mniejszą częstością przedwczesnego stanu przedrzucawkowego niż w grupie placebo. Nie stwierdzono znaczącej różnicy między grupami w częstości występowania innych powikłań ciąży lub niekorzystnych wyników u płodu lub noworodka. Jednak próba nie była odpowiednio zasilana dla wyników wtórnych.
W przeciwieństwie do wcześniejszych badań dotyczących strategii zmniejszania ryzyka stanu przedrzucawkowego u kobiet wysokiego ryzyka, zidentyfikowaliśmy kobiety z grupy wysokiego ryzyka przedrzucawkowego przedwczesnego porodu za pomocą połączonego badania przesiewowego z matczyną charakterystyką demograficzną oraz czynnikami historycznymi i biomarkerami – strategia ta okazała się być lepsza do innych obecnie stosowanych metod.11,13,14,23 Decyzje dotyczące zakresu wieku ciążowego na początku leczenia (od 11 do 14 tygodnia ciąży) oraz pierwotnej miary wyniku (przedrzucawkowy stan przedżyciowy zamiast całkowitego stanu przedrzucawkowego) zostały wyniki metaanaliz sugerujących, że aspiryna przynosi większe korzyści, jeśli rozpoczyna się w 16 tygodniu ciąży lub przed 16 tygodniem ciąży, a zapobieganie ogranicza się do stanu przedrzucawkowego przed porodem.8,9,24 Dawka 150 mg aspiryny na dobę została wybrana na podstawie wcześniejszych dowodów na zależną od dawki korzyść z terapii10; Ponadto powszechnie stosowana dawka 81 mg aspiryny na dobę nie ma znaczącego wpływu na czynność płytek krwi u jednej trzeciej kobiet w ciąży.25 Zalecenie, aby uczestnicy przyjmowali aspirynę w nocy, a nie w ciągu dnia, opierało się na obserwacja z randomizowanego badania, że leczenie w tym czasie może być lepsze w zmniejszaniu wskaźnika stanu przedrzucawkowego.26 Częstość występowania przedrzucawkowego stanu przed startem w grupie placebo była niższa niż przewidywano (4,3%, oczekiwana wartość 7,6%), a to odkrycie prawdopodobnie będzie konsekwencją różnic między cechami demograficznymi badanej populacji a populacją populacji, która została wykorzystana do opracowania algorytmu.
Wykazano, że badanie przesiewowe w 11 do 13 tygodniu ciąży wskazuje na mniej niż 40% przypadków stanu przedrzucawkowego. W naszej próbie aspiryna nie zmniejszała częstości występowania stanu przedrzucawkowego.
Podsumowując, to randomizowane badanie wykazało, że wśród kobiet z ciążami pojedynczymi, które zostały zidentyfikowane w badaniu przesiewowym w pierwszym trymestrze, jako obarczone wysokim ryzykiem przedrzucawkowego przedwczesnego podania, podanie aspiryny w dawce 150 mg na dobę od 11 do 14 tygodni leczenia ciąża do 36 tygodnia ciąży spowodowała znacznie mniejszą częstość występowania przedrzucawkowego stanu przedrzucawkowego niż w przypadku placebo.
[więcej w: kamica zolciowa, tonaxinum forte opinie, zrzeszotnienie kości ]

Comments (0)

Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu laserowe leczenie żylaków[…]

Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

[..] Odniesienie w tekscie do herbata[…]

Kiedyś mojej siostrze laryngolog zalecił laser i sollux na zatoki

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: opieka w domu[…]

Zobaczcie czego ucza w medyku

Powiązane tematy z artykułem: kamica zolciowa tonaxinum forte opinie zrzeszotnienie kości