Angiotensyna II w leczeniu wstrząsu rozszerzającego naczynia czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Ustaliliśmy, że próbka o wielkości 150 pacjentów na grupę leczoną dostarczy więcej niż 90% mocy, aby wykazać wyższość angiotensyny II w stosunku do placebo, przy użyciu testu chi-kwadrat dwa na dwa z dwustronnym poziomem alfa 0,05. Przeprowadzono jedną analizę okresową, z danymi dostępnymi wyłącznie dla Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa, po tym, jak 150 pacjentów ukończyło ocenę 28 dnia. Na podstawie tej analizy, Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa zaleciła, aby badanie było kontynuowane zgodnie z planem. Analizy bezpieczeństwa obejmowały wszystkich pacjentów, którzy otrzymali leczenie. Podstawowa analiza skuteczności była oparta na zmodyfikowanej populacji, która obejmowała wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i zaczęli otrzymywać angiotensynę II lub placebo. Pacjenci z brakującymi danymi z powodu śmierci zostali uznani w ocenie punktów końcowych skuteczności za mających niepowodzenia w leczeniu. Wartości pominięte z przyczyn innych niż śmierć przypisano jako ostatnią zaobserwowaną wartość przeniesioną w zmodyfikowanych analizach zamiaru potraktowania; w analizach bezpieczeństwa nie wykonano kalkulacji dla brakujących danych.
Dane analizowano za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.4. Użyliśmy statystyki opisowej z 95% przedziałem ufności, aby podsumować dane według grupy leczenia. Przeanalizowaliśmy różnice między grupami terapeutycznymi, stosując test sumy rang Wilcoxona lub analizę wariancji dla zmiennych ciągłych lub porządkowych i chi-kwadrat lub dokładny test Fishera dla zmiennych dyskretnych. Użyliśmy dwustronnego poziomu alfa 0,05, aby przetestować hipotezę różnicy leczenia. Hierarchiczne testy oceniano, w kolejności, odpowiedzi w odniesieniu do średniego ciśnienia tętniczego w godzinie 3, zmiany wyniku sercowo-naczyniowego SOFA w godzinie 48, i zmiany całkowitego wyniku SOFA w godzinie 48.
Przeanalizowaliśmy pierwszorzędowy punkt końcowy, stosując regresję logistyczną z dostosowaniem do zdiagnozowanego wyjściowego średniego ciśnienia tętniczego, punktacji APACHE II, użycia wazopresyny przez 6 godzin przed randomizacją i dawki wazopresora, w równoważnikach norepinefryny, w ciągu 6 godzin przed randomizacją. Ponadto wykorzystaliśmy analizę logistyczno-regresyjną do zidentyfikowania podstawowych czynników, które mogły mieć wpływ na pierwotny punkt końcowy (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Przeprowadziliśmy analizy wrażliwości pierwotnego punktu końcowego, w tym nieskorygowaną analizę z użyciem testu chi-kwadrat i analizę z warstwowaniem według zmiennych randomizacyjnych. Dane dotyczące czasu do zdarzenia, w tym śmiertelność, porównywano za pomocą testu log-rank i charakteryzowano przez szacunki Kaplana-Meiera. Wskaźniki zagrożenia zostały oszacowane na podstawie modelu proporcjonalnych zagrożeń.
Wyniki
Pacjenci
Ryc. 1. Ryc. 1. Badanie przesiewowe, losowanie i obserwacja. Pokazano rozmieszczenie pacjentów od badania przesiewowego do 28 dnia. Analizy skuteczności i bezpieczeństwa opierają się na zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć (wszyscy pacjenci poddani randomizacji i zaczęli otrzymywać angiotensynę II lub placebo). Pacjent zidentyfikowany jako poddawany ponownemu randomizowaniu był początkowo przypisany do grupy placebo i musiał zostać wycofany z badania przed podaniem pierwszej dawki, ponieważ pacjent przeszedł operacyjną procedurę. Pacjent ten następnie przeszedł re -andomizację do grupy angiotensyny II
[patrz też: fosfeny, gruczoł bartoliniego, kamica zolciowa ]

Comments (0)

nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kreatyna warszawa[…]

Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stoły do masażu[…]

błonnik+antyoksydanty

Powiązane tematy z artykułem: fosfeny gruczoł bartoliniego kamica zolciowa