Angiotensyna II w leczeniu wstrząsu rozszerzającego naczynia ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Podczas pierwszych 3 godzin, grupa angiotensyny II miała znacząco większy wzrost średniego ciśnienia tętniczego niż grupa placebo (12,5 mm Hg vs. 2,9 mm Hg; P <0,001) (Figura 2A). W grupie angiotensyny II średnie ciśnienie tętnicze gwałtownie wzrosło, pozwalając na zmniejszenie dawki angiotensyny II z pierwotnego 20 ng na kilogram na minutę u 67% pacjentów w ciągu 30 minut i pozwalając na zmniejszenie dawek współistniejących leków wazopresyjnych. W ciągu pierwszych 48 godzin średnie dawki wazopresorów tła były konsekwentnie mniejsze w grupie angiotensyny II niż w grupie placebo (Figura 2B). Bezwzględne tętno było wyższe w grupie angiotensyny II. (Dodatkowe szczegóły można znaleźć na rys. S1 do S3 i Tabele S8 do S10 w Dodatku uzupełniającym). Po 48 godzinach poprawa (wskazana przez niższe wyniki) w wyniku sercowo-naczyniowego SOFA była istotnie większa w grupie angiotensyny II niż w grupie placebo (-1,75 vs. -1,28, P = 0,01). Nie stwierdzono istotnych różnic w innych elementach wyniku SOFA. Po 48 godzinach całkowita ocena SOFA wzrosła w podobnym stopniu w obu grupach (odpowiednio: 1,05 i 1,04; P = 0,49). Skuteczność oceniano również w populacji, która miała zamiar leczyć, a wyniki były podobne do tych w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć. (Dodatkowe informacje znajdują się w tabelach S11 i S12 w dodatkowym dodatku).
W analizie wieloczynnikowej, po dostosowaniu do wieku, płci i wcześniej określonych zmiennych stratyfikacyjnych, przypisanie leczenia (angiotensyna II vs. placebo) było najbardziej znaczącym dodatnim czynnikiem predykcyjnym odpowiedzi w odniesieniu do średniego ciśnienia tętniczego (iloraz szans, 12,4; 95% CI, 6,7 do 22,8; P <0,001) (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Istotnymi negatywnymi czynnikami prognostycznymi były hipoalbuminemia (iloraz szans, 0,40; 95% CI, 0,22 do 0,72; P = 0,002) i zwiększona dawka wazopresora (iloraz szans, 0,40; 95% CI, 0,21 do 0,77; P = 0,006). Odpowiedź w odniesieniu do średniego ciśnienia tętniczego została osiągnięta u większego odsetka pacjentów z grupy angiotensyny II, którzy otrzymywali dawki równoważne norepinefryny poniżej 0,5 .g na kilogram na minutę w porównaniu do pacjentów otrzymujących większe dawki (91 z 117). pacjenci [77,8%] vs. 23 z 46 pacjentów [50,0%], P <0,001).
Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane Zdarzenia niepożądane dowolnego stopnia zgłaszano u 87,1% pacjentów otrzymujących angiotensynę II iu 91,8% pacjentów otrzymujących placebo (tabela 3 i tabela S13 w dodatkowym dodatku). Infuzję angiotensyny II lub placebo przerwano z powodu działań niepożądanych u 14,1% pacjentów otrzymujących angiotensynę II iu 21,5% pacjentów otrzymujących placebo. Najczęstsze działania niepożądane prowadzące do przerwania leczenia były podobne w obu grupach leczenia i obejmowały wstrząs septyczny, niewydolność wielonarządową, wstrząs kardiogenny i zatrzymanie krążenia (Tabela S14 w Dodatku uzupełniającym). Poważne działania niepożądane odnotowano u 60,7% pacjentów otrzymujących angiotensynę II iu 67,1% pacjentów otrzymujących placebo (tabela 3).
Wskaźniki zdarzeń niepożądanych o szczególnym znaczeniu były podobne w grupach angiotensyny II i placebo
[podobne: radan med gliwice, oxycort cena, nabuton ]

Comments (0)

Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

Article marked with the noticed of: usługi pogrzebowe[…]

Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: skóra[…]

Wszystko na kasę chorych

Powiązane tematy z artykułem: nabuton oxycort cena radan med gliwice