Alektynib w porównaniu z kryzotynibem w nieleczonym niedrobnokomórkowym raku płuc z dodatnim wynikiem testu ALK czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Aby uwzględnić konkurencyjne ryzyko związane z porównywaniem progresji OUN między alektynibem i grupami kryzotynibu, obliczony warstwowo dwustronny test logarytmiczny został obliczony na podstawie funkcji niebezpiecznej dla przyczyny. Prawdopodobieństwo progresji OUN, progresji bez OUN i zgonu oszacowano za pomocą funkcji skumulowanej częstości występowania. Metody statystyczne zostały opisane w Dodatku Uzupełniającym. Wyniki
Pacjenci
Rycina 1. Rycina 1. Badanie przesiewowe, rejestracja, losowanie i obserwacja. Populacja, która miała zamiar leczyć, obejmowała wszystkich pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do leczenia próbnego. Łącznie 5 pacjentów z grupy alektynibu i 40 pacjentów z grupy kryzotynibu wyizolowało bezobjawowy progresję ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jako pierwsze zdarzenie progresji; 5 z tych 5 pacjentów (100%) w grupie alektynibu i 30 z tych 40 pacjentów (75%) w grupie otrzymującej kryzotynib nadal otrzymywało leczenie próbne przez co najmniej 30 dni po progresji OUN.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjenta w populacji docelowej. W dniach 18 sierpnia 2014 r. I 20 stycznia 2016 r. Przeprowadzono randomizację łącznie 303 pacjentów w 98 ośrodkach. Zarówno populacja przeznaczona do leczenia, jak i bezpieczeństwa obejmowała 303 pacjentów (152 w grupie alektynibu i 151 w grupie kryzotynibu) (Figura 1). Wyjściowa charakterystyka była dobrze zrównoważona między dwiema grupami leczenia, w tym obecność przerzutów OUN (42% w grupie alektynibu i 38% w grupie kryzotynibu) (Tabela 1). Mediana czasu obserwacji wynosiła 17,6 miesiąca (zakres od 0,3 do 27,0) w grupie kryzotynibu i 18,6 miesiąca (zakres od 0,5 do 29,0) w grupie alektynibu. W czasie analizy 68 pacjentów (45%) zaprzestało leczenia w grupie alektynibu, a 105 (70%) przerwało leczenie w grupie otrzymującej kryzotynib (Ryc. 1).
Skuteczność
Ryc. 2. Ryc. 2. Skuteczność wyników w populacji, której celem jest leczenie. W punkcie A przedstawiono wyniki Kaplana-Meiera dotyczące przeżycia wolnego od postępu choroby ocenianej przez badacza, zgodnie z grupą leczenia. Współczynnik hazardu oszacowano za pomocą regresji Coxa. Metodę Brookmeyera i Crowleya wykorzystano do obliczenia przedziałów ufności dla mediany czasu przeżycia wolnego od progresji. Współczynnik hazardu i wartość P ulegały stratyfikacji w zależności od rasy (azjatyckie vs. nieazjatyckie) oraz obecności lub braku przerzutów OUN w punkcie wyjściowym, zgodnie z oceną niezależnego komitetu ds. Przeglądu. Panel B pokazuje przeżycie wolne od progresji (oceniane przez badacza) we wcześniej zdefiniowanych podgrupach pacjentów. Wartości dla statusu wydajności Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) są w 5-stopniowej skali, a wyższe liczby odzwierciedlają większą niepełnosprawność. Panel C pokazuje skumulowaną częstość progresji OUN ocenioną przez niezależną komisję rewizyjną zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych, wersja 1.1. Wartości zostały skorygowane o konkurencyjne ryzyko progresji i śmierci innej niż OUN. Panel D pokazuje całkowite przeżycie.
W dniu wyłączenia danych pierwotnych (9 lutego 2017 r.) Zdarzenie progresji lub zgonu nastąpiło u 164 pacjentów w populacji leczonej zamianą (62 z 152 pacjentów [41%] w grupie otrzymującej alektynib iu 102 151 pacjentów [68%] w grupie kryzotynibu)
[więcej w: choroba menetriera, tonaxinum forte opinie, salve struga ]

Comments (0)

Article marked with the noticed of: dobry ortodonta warszawa[…]

byłam u dermatolożki

[..] Cytowany fragment: leki na menopauze[…]

jestem chora na niedoczynnosc tarczycy i przysadki mozgowej

Article marked with the noticed of: zęby[…]

To sa sprawdzone informacje czy dopiero w fazie testow klinicznych

Powiązane tematy z artykułem: choroba menetriera salve struga tonaxinum forte opinie