Alektynib w porównaniu z kryzotynibem w nieleczonym niedrobnokomórkowym raku płuc z dodatnim wynikiem testu ALK ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Wśród pacjentów z mierzalnymi lub nieoznaczalnymi uszkodzeniami OUN w punkcie wyjściowym odpowiedź ośrodkowego układu nerwowego wystąpiła u 38 z 64 pacjentów z grupy alektynibu (wskaźnik odpowiedzi na OUN, 59%, 95% CI, 46 do 71) iu 15 z 58 pacjentów w grupie kryzotynibu. (Wskaźnik odpowiedzi na OUN, 26%, 95% CI, 15 do 39); 29 pacjentów (45%) w grupie otrzymującej alektynib miało całkowitą odpowiedź na OUN, w porównaniu z 5 pacjentami (9%) w grupie kryzotynibu. W dniu wyłączenia danych zgon wystąpił u 75 pacjentów w populacji, która miała zamiar leczyć (35 pacjentów [23%] w grupie alektynibu i 40 pacjentów [26%] w grupie kryzotynibu). 12-miesięczny wskaźnik przeżycia wynosił 84,3% (95% CI, 78,4 do 90,2) z alektynibem i 82,5% (95% CI, 76,1 do 88,9) z kryzotynibem. Współczynnik ryzyka zgonu wynosił 0,76 (95% CI, 0,48 do 1,20), a mediana całkowitego przeżycia nie była możliwa do oszacowania w żadnej z grup (ryc. 2D).
Bezpieczeństwo
Mediana czasu leczenia wyniosła 17,9 miesiąca (zakres od 0 do 29) z alektynibem i 10,7 miesiąca (zakres od 0 do 27) z kryzotynibem. Średnia intensywność dawki (. SD) wynosiła 95,6 . 10,3% dla alektynibu i 92,4 . 14,1% dla kryzotynibu (intensywność dawki to ilość faktycznie otrzymanego leku próbnego podzielona przez oczekiwaną ilość).
Tabela 3. Tabela 3. Przegląd bezpieczeństwa i zdarzenia niepożądane o dowolnym stopniu złośliwości, które różniły się o 5 punktów procentowych lub więcej częstości między grupami. Zdarzenia niepożądane, które wystąpiły częściej niż aleksinibem w porównaniu z kryzotynibem o 5 punktów procentowych lub więcej, stanowiły niedokrwistość (20 % vs. 5%), bóle mięśni (16% vs. 2%), zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (15% w porównaniu z 1%), zwiększenie masy ciała (10% w porównaniu z 0%), ból mięśniowo-szkieletowy (7% w porównaniu z 2%) i reakcja nadwrażliwości na światło (5% w stosunku do 0%) (tabela 3). Zdarzenia niepożądane, które były częstsze w przypadku kryzotynibu, obejmowały nudności (48% w porównaniu do 14% z alektynibem), biegunkę (45% w porównaniu z 12%) i wymioty (38% w porównaniu z 7%) (tabela 3).
Zdarzenia niepożądane w stopniu od 3 do 5 wystąpiły u 41% pacjentów leczonych alektynibem i 50% pacjentów leczonych kryzotynibem (Tabela Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi w stopniu od 3 do 5 w obu grupach były nieprawidłowości laboratoryjne. Działania niepożądane, które wystąpiły u co najmniej 10% pacjentów w każdej z grup leczenia, przedstawiono w tabeli S3 w dodatkowym dodatku. Ciężkie działania niepożądane zgłaszano u 28% pacjentów leczonych alektynibem iu 29% pacjentów leczonych kryzotynibem (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Krytyczne zdarzenia niepożądane wystąpiły odpowiednio u 3% i 5% pacjentów; dwa przypadki zgonów z kryzotynibem i brak alktinibu zostały przez badaczy zgłoszone jako związane z leczeniem próbnym. Zdarzenia niepożądane prowadzące do zmniejszenia dawki, przerwania leczenia lub przerwania leczenia zgłaszano odpowiednio u 16%, 19% i 11% pacjentów leczonych alektynibem oraz odpowiednio u 21%, 25% i 13% pacjentów leczonych z kryzotynibem.
Dyskusja
Badanie ALEX było globalnym, randomizowanym, trzecim etapem badania porównującym alektynib z kryzotynibem u wcześniej nieleczonych pacjentów z zaawansowanym NSCLC z ALK. Wykazano, że krizotynib, pierwszy w klasie inhibitor kinazy tyrozynowej ALK, przewyższa chemioterapię platynowo-pemetreksanową w badaniu PROFILE 1014, ustanawiając go jako standardową terapię pierwszego rzutu u pacjentów z NSCLC z dodatnim wynikiem testu ALK.1 W naszym badaniu alektynib był związany z 53% niższym ryzykiem postępującej choroby lub śmierci niż kryzotynib (współczynnik ryzyka, 0,47; 95% CI, 0,34 do 0,65; P <0,001; 12-miesięczna stopa bez zdarzeń, 68,4% z alektynibem [więcej w: pomsky allegro, nabuton, tonaxinum forte opinie ]

Comments (0)

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: trener personalny szczecin[…]

Każdy zastrzyk może uszkodzić nerw na przykład

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: zgaga[…]

Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: usg 3d opole[…]

wyniki usg wykazały na lewym płacie

Powiązane tematy z artykułem: nabuton pomsky allegro tonaxinum forte opinie