Alektynib w porównaniu z kryzotynibem w nieleczonym niedrobnokomórkowym raku płuc z dodatnim wynikiem testu ALK ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-06-2019

0

Częstość przeżycia bez progresji choroby ocenianej przez badacza była istotnie większa w przypadku alektynibu niż w przypadku kryzotynibu (12-miesięczny wskaźnik przeżycia wolnego od zdarzeń, 68,4% [95% przedział ufności {CI}, 61,0 do 75,9] z alektynibem w porównaniu do 48,7% [ 95% CI, 40,4 do 56,9] z kryzotynibem, współczynnik ryzyka progresji lub śmierci choroby, 0,47 [95% CI, 0,34 do 0,65], P <0,001); nie osiągnięto mediany czasu przeżycia wolnego od progresji z alektynibem (95% CI, 17,7 miesiąca do nieokreślenia), w porównaniu z 11,1 miesięcy (95% CI, 9,1 do 13,1) z kryzotynibem (Figura 2A). Niezależny komitet recenzujący - oceniający czas przeżycia bez progresji był również znacznie dłuższy w przypadku alektynibu niż w przypadku kryzotynibu (mediana czasu przeżycia wolnego od progresji, 25,7 miesiąca [95% CI, 19,9 nie do oszacowania] vs. 10,4 miesiąca [95% CI, 7,7 do 14,6] współczynnik ryzyka progresji lub śmierci choroby, 0,50 [95% CI, 0,36 do 0,70], P <0,001) (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Wielkość efektu leczenia była ogólnie spójna we wszystkich podgrupach (ryc. 2B). Wielkość korzyści była niższa w podgrupach aktywnych palaczy i pacjentów ze wskaźnikiem sprawności ECOG równym 2, chociaż liczba pacjentów w tych podgrupach była niewielka. Czas do progresji OUN był istotnie dłuższy w przypadku alektynibu w porównaniu z kryzotynibem w populacji, która planowała leczenie (stosunek ryzyka do ryzyka w zależności od przyczyny, 0,16, 95% CI, 0,10 do 0,28, P <0,001); U 18 pacjentów (12%) w grupie otrzymującej alektynib wystąpiło pogorszenie OUN, w porównaniu z 68 pacjentami (45%) w grupie otrzymującej kryzotynib (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym). Skumulowana częstość występowania progresji OUN, z dostosowaniem do konkurencyjnych ryzyk progresji i zgonu nie-CNS (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym), była konsekwentnie niższa w czasie z alektynibem niż z kryzotynibem, a skumulowana częstość występowania po 12 miesiącach progresja OUN wynosiła 9,4% (95% CI, 5,4 do 14,7) wobec 41,4% (95% CI, 33,2 do 49,4) (Figura 2C).
Tabela 2. Tabela 2. Obiektywne wskaźniki odpowiedzi w grupie pacjentów leczonych z założeniem leczenia i wśród pacjentów z przebytym uszkodzeniem OUN w punkcie wyjściowym.W populacji, która miała być leczona, odpowiedź na leczenie z udziałem badacza wystąpiła u 126 pacjentów z grupy alektynibu (odpowiedź 82,9%, 95% CI, 76,0 do 88,5) i 114 pacjentów w grupie kryzotynibu (odsetek odpowiedzi, 75,5%, 95% CI, 67,8 do 82,1) (p = 0,09) (tabela 2). Czas trwania odpowiedzi był dłuższy w przypadku alektynibu w porównaniu z kryzotynibem (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu, 0,36 [95% CI, 0,24 do 0,53], mediana czasu trwania odpowiedzi, nieoznaczalna [95% CI, nieodczytywalna] vs. 11,1 miesięcy [ 95% CI, 7,9 do 13,0]). Dwunastomiesięczna stopa bez zdarzeń wynosiła 72,5% (95% CI, 64,6 do 80,4) w grupie alektynibu i 44,1% (95% CI, 34,5 do 53,6) w grupie kryzotynibu.
Wśród pacjentów z mierzalnymi zmianami w OUN w punkcie wyjściowym odpowiedź na OUN wystąpiła u 17 z 21 pacjentów w grupie otrzymującej alektynib (wskaźnik odpowiedzi na OUN, 81%, 95% CI, 58 do 95) oraz u 11 z 22 pacjentów z grupy kryzotynibu (CNS wskaźnik odpowiedzi, 50%, 95% CI, 28 do 72); 8 pacjentów (38%) w grupie otrzymującej alektynib miało całkowitą odpowiedź na OUN, w porównaniu z pacjentem (5%) w grupie kryzotynibu (Tabela 2). Mediana czasu trwania odpowiedzi śródczaszkowej wyniosła 17,3 miesiąca (95% CI, 14,8 do nieokreślonego) i 5,5 miesiąca (95% CI, 2,1 do 17,3), odpowiednio
[hasła pokrewne: hepavax, piperine forte skutki uboczne, puls wałcz ]

Comments (0)

[..] Odniesienie w tekscie do spalacz tluszczu[…]

jedni pisza tak drudzy inaczej

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatologia estetyczna poznań[…]

Jako, ze jestem cukrzykiem, kupiłem ten zachwalany olej

Powiązane tematy z artykułem: hepavax piperine forte skutki uboczne puls wałcz