Abirateron plus Prednison w przerzutowym, kastrowym raku prostaty ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Podstawową statystyczną metodą porównywania punktów końcowych czasu do zdarzenia był test stratyfikacji log-rank według czynników stratyfikacji. Model proporcjonalnych hazardów Coxa zastosowano do oszacowania współczynnika hazardu i związanego z nim 95% przedziału ufności. Wyniki
Pacjenci i zabiegi
W sumie 1199 pacjentów poddano randomizacji od 12 lutego 2013 r., Do 11 grudnia 2014 r. Z tych pacjentów 597 zostało przydzielonych do grupy abirateronu, a 602 do grupy placebo (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Wyjściowe cechy demograficzne i choroby były dobrze zrównoważone między dwiema grupami (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). Przedstawione tu wyniki opierają się na klinicznej granicy czasu 31 października 2016 r., W pierwszej tymczasowej analizie całkowitego przeżycia, w którym to czasie nastąpiło 406 zgonów i 593 postępów radiologicznych lub zgonów. Przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 30,4 miesiąca mediana czasu, w którym pacjenci otrzymali interwencję, wynosiła 24 miesiące w grupie abirateronu i 14 miesięcy w grupie placebo. W wyniku ustaleń przeprowadzonych w czasie analizy tymczasowej niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo jednomyślnie zalecił 12 stycznia 2017 r., Że badanie należy odtajnić, aby umożliwić łączenie pacjentów z grupy placebo w celu otrzymania abirateronu.
Punkty końcowe
Ogólne przetrwanie
Rycina 1. Rycina 1. Estymaty Kaplan-Meier z dwóch głównych punktów końcowych. Przedstawiono dane dotyczące całkowitego przeżycia (panel A) i przeżycia bez progresji radiologicznej (panel B). Linie przerywane wskazują medianę. Mediana wskaźnika całkowitego przeżycia nie została osiągnięta w grupie otrzymującej abirateron i wynosiła 34,7 miesiąca w grupie placebo; odpowiednie mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiły 33,0 miesiąca i 14,8 miesiąca. CI oznacza przedział ufności.
Pierwsza tymczasowa analiza została przeprowadzona po 406 zgonach (48% z 852 zgonów, które uwzględniono w końcowej analizie) i medianie czasu obserwacji 30,4 miesiąca. Z tych zgonów 169 z 597 (28%) wystąpiło w grupie abirateronu i 237 z 602 (39%) w grupie placebo. Ogólna stopa przeżycia po 3 latach wyniosła 66% w grupie abirateronu i 49% w grupie placebo (ryc. 1A). Wskaźnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wynosił 28% w grupie abirateronu i 39% w grupie placebo (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Względne ryzyko zgonu było o 38% niższe w grupie otrzymującej abirateron niż w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,62, przedział ufności 95% [CI], 0,51 do 0,76, P <0,001). Efekt terapeutyczny abirateronu na całkowity czas przeżycia był konsekwentnie korzystny w prawie wszystkich wcześniej określonych podgrupach (ryc.
Przeżycie bez progresji radiograficznej
W chwili analizy mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 33,0 miesiąca w grupie abirateronu i 14,8 miesiąca w grupie placebo (239 zdarzeń w porównaniu do 354 zdarzeń) – 53% niższe względne ryzyko progresji radiologicznej lub śmierci w abirateronie grupy niż w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,47, 95% CI, 0,39 do 0,55, P <0,001) (rysunek 1B). Efekt leczenia w grupie abirateronu był stały w prawie wszystkich wcześniej określonych podgrupach (ryc [więcej w: ketores, gastrotuss baby opinie, puls wałcz ]

Comments (0)

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Medycyna estetyczna Kielce[…]

Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Botoks Kielce[…]

Koszt w aptece bez recepty niecałe 20 zł.

Article marked with the noticed of: odtrucia alkoholowe[…]

Diagnoza w szpitalu to wyciekający tętniak

Powiązane tematy z artykułem: gastrotuss baby opinie ketores puls wałcz